top of page

S-4926, felt TN. Furusetveien 21, Gnr/bnr. 111/16 og 111/18

Kunngjøring: Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering.

 

 

Dato: 20.12.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) §12-8 varsles det om at Muslim Senter Furuset starter opp planarbeid for S-4926, felt TN, Furusetveien 21, gnr. / bnr.111/18 og 111/16.

Området er i dag regulert til offentlig eller privat tjenesteyting/kontor/hotell/overnatting/bevertning. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for kultursenter, forsamlingslokaler og sted for religionsutøvelse.

Plan- og bygningsetaten har vurdert planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn underforskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.

 

Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og sendes til byrådet for politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan sendes til:

ATP Arkitekter AS

Fred Olsens gate 3b

0152 Oslo

 

E-post: post@atparkitekter.com

 

Frist for tilbakemeldinger: 31.01.2020.

Dokumentasjon av føringene kan sees i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn: http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/ 201914042

FSV21 Sidinmening Kartskisse.jpg

Oversiktskart

bottom of page