top of page

 

S-4372, Mortensrud - Felt OD. Lofsrudveien 1, Gnr/bnr. 180/588.

Varsel om oppstart av detaljregulering i Oslo.

Dato: 04.03.2022

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) §12-8 varsles det om at at Søndre Nordstrand Muslimske Senter starter opp planarbeid for S-4372, felt OD, Lofsrudveien 1, gnr. / bnr.180/588.

Området er i dag regulert til Byggeområde for allmennyttig formål (kulturhus og religionsutøvelse). Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kultursenter og sted for religionsutøvelse over den eksisterende parkeringskjelleren. Det skal oppføres forsamlingslokaler i 2 etasjer samt takhage og teknisk rom på taket.

Plan- og bygningsetaten har vurdert planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og sendes til byrådet for politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan sendes til:

ATP Arkitekter AS

Dronningens gate 22

0154 Oslo

 

E-post: post@atparkitekter.com

 

Frist for tilbakemeldinger: 09.04.2022.

Saken kan sees på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn:

http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/ 201914042

Oversiktskart

bottom of page